Poems

WWW.NEELAPADMANABHAN.COM

Neela Padmanabhan


TAMIL

v       NEELA PADMANABHAN KAVITHAIKAL.1975.40Poems - 62pp

                       (included in  NeelaPadmanabhanin 148 Kavithaikal.2003) 


 

v       NAA KAAKKA.1984.41Poems - 58pp.

                       (included in Neela Padmanabhanin 148 Kavithaikal. 2003. Virutcham Veliyeedu,

                       Chennai)

       


v       PEYARILENNA.1993.33Poems - 112pp

                       (included in Neela Padmanabhanin 148 Kavithaikal. 2003. Virutcham Veliyeedu,

                       Chennai)

     

v      NEELA PADMANABHAN 148 KAVITHAIKAL, 2003. 148 Poems - 165pp

                 Virutcham Veliyeedu, 7 Raghavan Colony, West Mambalam, Chennai.

                                                                                                                                                                 


Malayalam

       


v      NEELA PADMANABHANDE KAVITHAKAL. 2003. 47 Poems- 68pp.

                       Viswam Books, Kannanmoola,  Trivandrum-695011